Biz hakda

Biz hakda

Sim we kabel öndürijileri üçin bir gezeklik çig mal çözgütleri.

Biz kim
Önümlerimiz
Gymmatlyklarymyz
Biz kim

LINT TOP, ONE DÜNLD with bilen bilelikde HONOR GROUP-yň golçur kärhanasy we sim we kabel pudagynda 20 ýyllyk taryhy bar.Önümçilik prosesi üçin enjamlara laýyk gelýän enjamlar barada müşderiler bilen çekişmeleriň dowamynda köp müşderiniň, esasanam pudaga täze maýa goýujylaryň hem çig mal saýlamakda kynçylyklara duçar bolýandyklary ýüze çykaryldy.Şeýle kynçylyklar, olar bilen çözgüt tapmakda hyzmatdaşlyga itergi berdi.
2009-njy ýylda sim we kabel öndürijileri üçin bir gezeklik çig mal çözgütleri bilen üpjün etmek maksady bilen BIR DÜN.. Döredildi.

Önümlerimiz

BIR DÜN by by tarapyndan üpjün edilen sim we kabel çig malyna plastik ekstruziýa birleşmeleri, lenta materiallary, doldurma materiallary, ýüplük / ýüp materiallary we metal materiallar girýär.Bu materiallar optiki süýümli kabellere, LAN kabellerine, orta we ýokary woltly tok kabellerine, şeýle hem beýleki ýörite kabellere ulanylyp bilner.
BIR DÜN. .DE sim we kabel çig mallary müşderileriň aýratynlyklaryna we talaplaryna laýyklykda düzülýär, degişli şahadatnamalar bilen önümçilik standartlaryna laýyk gelýär.

Gymmatlyklarymyz

Müşderilere bir bitewi çig mal çözgütleri bilen üpjün etmek wezipesini ýerine ýetirip, BIR DÜN China China Hytaýda 200-den gowrak ýokary hilli sim we kabel çig mal öndürijileri bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy ýola goýdy we göwrümli ykdysadyýetler arkaly çykdajylaryň azalmagyny gazandy.
Giňişleýin hyzmatlarymyzyň çäginde, çig mal bilen üpjün etmekden başga-da, BIR DÜN. Market hem degişli bazar derňewini, material meýilnamalaşdyrylyşyny we ösüş meýillerini hödürleýär.Mundan başga-da, baý tejribämiz, çalt we stressiz satyn alyş prosesini üpjün edip, müşderileriň sargytlaryny üznüksiz işlemäge mümkinçilik berýär.

hakda

Durnuklylyk strategiýasy

Sim we kabel pudagynyň geljegi üçin jogapkärdiris.Jemgyýetimiz, işgärlerimiz we daşky gurşawymyz üçin gowy raýat bolmak usullarymyzy yzygiderli kämilleşdirmek.

Önümiň innowasiýasy

Has gowy öndürijilikli önümleri ösdüriň we öndüriň, netijeliligi ýokarlandyryň we çykdajylary azaldyň.

Üznüksiz hyzmat

Müşderiniň tejribesine ünsi jemläň we müşderilere ýokary hilli hyzmatlar bermegi dowam etdiriň.

Önümçiligi dolandyrmak

Ygtybarly we sagdyn önümçiligi üpjün etmek üçin önümçilik prosesine berk gözegçilik ediň.

Işgärleriň ösüşi

Işgärleriň karýerasynyň ösmegine itergi beriň, ukyplaryny we jogapkärçilik duýgusyny ýokarlandyryň.

SORAG BERMEK

takmynan_num (1)

Sargyt tassyklamasy

takmynan_num (2)

Sargyt dolandyryş ulgamyny giriziň

takmynan_num (3)

Önümçilik

takmynan_num (4)

Hil barlagy

takmynan_num (5)

Müşderi tassyklamasy

takmynan_num (6)

Bukja

takmynan_num (7)

Eltip bermek

takmynan_num (8)

Önümleriň gelmegini tassyklaň

takmynan_num (9)

Önümleriň gelmegini tassyklaň

takmynan_num (10)

Önümiň seslenmesini yzarlaň

Biz bütin dünýä ýaýradyk

Sim we kabel pudagynyň geljegi üçin jogapkärdiris.Jemgyýetimiz, işgärlerimiz we daşky gurşawymyz üçin gowy raýat bolmak usullarymyzy yzygiderli kämilleşdirmek.

+

METAL MATERIAL SATYLAR

+

LETA MATERIAL SATYLAR

+

OPTIKAL KABEL MATERIAL SATYLAR

ştab-kwartirasy
 • hyzmatdaş (17)
 • hyzmatdaş (18)
 • hyzmatdaş (14)
 • hyzmatdaş (15)
 • hyzmatdaş (16)
 • hyzmatdaş (11)
 • hyzmatdaş (12)
 • hyzmatdaş (13)
 • hyzmatdaş (9)
 • hyzmatdaş (10)
 • hyzmatdaş (7)
 • hyzmatdaş (6)
 • hyzmatdaş (8)
 • hyzmatdaş (3)
 • hyzmatdaş (2)
 • hyzmatdaş (4)
 • hyzmatdaş (5)
 • hyzmatdaş (1)